معرفی حوزه

معرفی دفتر توسعه علوم روانشناسی

دفتر توسعه علوم روانشناسی بالینی و سلامت معاونت علوم پزشکی متولی امور آموزشی پژوهشی و بالینی  رشته های روانشناسی بالینی و سلامت در مقاطع تحصیلات تکمیلی می باشد.

این دفتر با بازنگری در سرفصل دروس و تدوین  ابلاغ برنامه های درسی مصوب شورای گسترش دانشگاه، شیوه نامه کلینیک های جامع روانشناسی، لاگ بوک ها و دستوالعمل اجرای دوره های کارورزی آغازگر مرحله جدیدی در آموزش علوم روانشناسی بالینی و سلامت در دانشگاه آزاد اسلامی بوده و متولی امور مرتبط با تاسیس و توسعه رشته محل ها، کلینیک های جامع، جذب هیات علمی، اعتبار سنجی آموزشی دانشکده ها و اعتبار سنجی بالینی و عرصه های بالینی و سایر امور آموزشی، پژوهشی و بالینی رشته های روانشناسی بالینی و سلامت می باشد.

          سر کار خانم دکتر سارا هاشمی

       مشاور معاونت محترم علوم پزشکی در امور روانشناسی و مسئول کمیته توسعه علوم روانشناسی دانشگاه