اخبار

ارتقاء ۳ عضو هیات علمی به مرتبه استادی و ۹ عضو هیات علمی به مرتبه دانشیاری
در پنجاه و پنجمین جلسه هیات ممیزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی موافقت شد:

ارتقاء ۳ عضو هیات علمی به مرتبه استادی و ۹ عضو هیات علمی به مرتبه دانشیاری

در پنجاه و پنجمین جلسه هیات ممیزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی که پیش از ظهر امروز با حضور اکثریت اعضا برگزار شد ۱۳ پرونده مورد بررسی قرار گرفت و با ارتقاء سه عضو هیات علمی از مرتبه دانشیاری به مرتبه استادی و ارتقاء ۹ عضو هیات علمی از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری موافقت گردید.

ادامه مطلب