بازدید دکتر طهرانچی و دکتر نفر از دومین روز واکسیناسیون دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

۲۲ شهریور ۱۴۰۰ ۵۱