رشته- محل های علوم پزشکی، دامپزشکی و روانشناسی بالینی و سلامت دانشگاه آزاد اسلامی- مهر ۱۴۰۰

منطقهاستاننام واحدنام رشتهمقطع
1مازندرانتنکابنپزشکیدکتری عمومی
1مازندرانتنکابنپرستاریکارشناسی پیوسته
1مازندرانتنکابنماماییکارشناسی پیوسته
1مازندرانتنکابنعلوم‌آزمایشگاهیکارشناسی پیوسته
1مازندرانساریپزشکیدکتری عمومی
1مازندرانساریپرستاریکارشناسی پیوسته
1مازندرانساریتکنولوژی اتاق عملکارشناسی پیوسته
1مازندرانساریماماییکارشناسی پیوسته
1مازندرانساریبهداشت عمومیکارشناسی پیوسته
1مازندرانساریمدیریت خدمات بهداشتی درمانیکارشناسی ارشد
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۳۵ مورد.