انجام ارزیابی درونی اعتباربخشی مراکز مطالعات و توسعه آموزش (EDC) واحدهای مجری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

۲۲ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۳:۵۲ کد : ۱۲۶ اخبار ستادی اخبار آموزشی
مرکز مطالعات و توسعه آموزش معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از انجام ارزیابی درونی اعتباربخشی مراکز مطالعات و توسعه آموزش (EDC) واحدهای مجری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد. 
انجام ارزیابی درونی اعتباربخشی مراکز مطالعات و توسعه آموزش (EDC) واحدهای مجری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

به گزارش روابط عمومی معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی- در راستای اعتباربخشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که برای تمامی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور از جمله دانشگاه آزاد اسلامی در حال انجام است، اعتبار بخشی درونی مراکز مطالعات و توسعه آموزش (EDC) واحدهای مجری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی انجام و مستندات مربوطه به مرکز توسعه آموزش آن وزارتخانه ارسال شد. 

بدین منظور بر اساس معیارهای اعتباربخشی وزارت بهداشت، خودارزیابی واحدهای مجری رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، با هماهنگی دفتر توسعه مطالعات و آموزش (EDC) معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در مناطق آمایشی دهگانه در کمیته های مختلف از جمله: کمیته ارزشیابی، برنامه ریزی درسی، توانمندسازی اساتید، کمیته دانشجویی توسعه آموزش، دانش پژوهی آموزشی و اعتباربخشی آموزشی انجام شد. 

شایان ذکر است ارزیابی های بیرونی پس از ارزیابی درونی جهت اعتباربخشی صورت می گیرد. 


( ۱ )

نظر شما :