معرفی

بسمه تعالی 

معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی یکی از معاونت های زیر مجموعه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی که عهده دار سازماندهی و برنامه ریزی در خصوص مسائل آموزش، پژوهش، خدمات سلامت، و امور بین الملل علوم پزشکی و نیز ساماندهی امور علوم دامپزشکی و روانشناسی بالینی می باشد. 
در حال حاضر دکتر محسن نفر، به عنوان »معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی» مسئولیت این معاونت را بر عهده دارند. 
این معاونت دارای زیر مجموعه های دفتر توسعه آموزش و امور دانشجویان علوم پزشکی، دفتر توسعه پژوهش و فناوری علوم پزشکی، دفتر توسعه خدمات سلامت، مدیریت مدیریت توسعه روابط بین الملل در علوم پزشکی، توسعه علوم دامپزشکی و توسعه علوم روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.