روابط عمومی

به نام آنکه جان را فکرت آموخت 

 

راه های ارتباطی مخاطبین: 
1- تلفن: 47916940 (21 98+)

2- ایمیل: med@iau.ac.ir

3- سامانه پیگیری های ویژه: https://peygiri.iau.ac.ir

4- بخش ایمیل تماس با ما: https://med.iau.ir/fa/contactus