IAU

عنوان کوتاه

عنوان اصلی

شورای راهبردی حوزه علوم پزشکیشورای راهبردی علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یکی از مجامع مهم تصمیم‌سازی در حوزه علوم پزشکی است که پس از انتصاب دکتر باقر لاریجانی به عنوان قائم مقام رئیس دانشگاه در حوزه علوم پزشکی تشکیل شده است. ریاست این شورا بر عهده دکتر باقر لاریجانی است. علاوه بر مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی برخی از اعضای هیأت علمی و مدیران دانشگاه های علوم پزشکی نیز به عضویت این شورا درآمده¬اند تا با همفکری با یکدیگر زمینه را برای ارتقاء حوزه علوم پزشکی بیش از پیش فراهم آورند.

همکاری در تدوین برنامه راهبردی حوزه علوم پزشکی با نگاه به اسناد بالادستی از جمله نقشه جامع علمی کشور،‌ نقشه جامع علمی سلامت، نقشه تحول نظام سلامت و برنامه‌ پنجم توسعه، تلاش جهت ایجاد همسویی و یکپارچگی در پیاده‌سازی برنامه‌ها و راهبردها در واحدهای مختلف دانشگاهی، نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها و راهبردهای تدوین شده در حوزه‌های مرتبط با علوم پزشکی، همکاری در هدایت برنامه‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه مبتنی بر اهداف و همکاری در اتخاذ سیاستهای نظارتی بر ارائه خدمات مختلف از سوی واحدهای دانشگاهی از جمله وظایفی است که شورای راهبردی علوم پزشکی بر عهده دارد.وظایف شورای راهبردی


    ο  تهیه و تدوین برنامه استراتژیک؛
    ο  تعیین اولویت ها؛
    ο  تأمین منابع؛
    ο  پیشنهاد رئیس شبکه به معاون تحقیقات و فناوری و تعیین وظایف و اختیارات وی؛
    ο  تدوین آئین نامه های داخلی؛
    ο  اصلاح/تغییر اساسنامه؛
    ο  تعیین ضوابط و انتخاب اعضاء؛
    ο  انتخاب اعضاء شورای پژوهشی/کمیته های تخصصی؛
    ο  تعیین و تصویب خط مشی و سیاستهای علمی، مالی و اداری شبکه.

شورای راهبردی حوزه علوم پزشکی تاکنون جلسات متناوبی را با حضور قائم مقام ریاست دانشگاه، معاون علوم پزشکی و اعضای شورای مدیران حوزه پزشکی و سایر اعضای شورای راهبردی برگزار کرده است. برگزاری جلساتی این شورا سبب شده است تا از این مجرا، همکاری و تعامل مدیران واحدها با ستاد در خصوص ارتقاء برنامه¬ها بیش از پیش تقویت گردد. این شورا متشکل از مدیران و صاحبنظران دانشگاه در این حوزه است که در خصوص سیاستهای کلان حوزه پزشکی برنامه ریزی می کند.