IAU
500152016.jpg

عنوان خبر

جلسه هم اندیشی پژوهشی در معاونت علوم پزشکی برگزار شد

خلاصه خبر جلسه هم اندیشی پژوهشی در معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور مدیرکل و معاون دفتر توسعه پژوهش، فناوری و نوآوری علوم پزشکی دانشگاه و برخی از معاونین پژوهشی و اعضای هیات علمی پژوهشگر واحدهای مجری علوم پزشکی روز دوشنبه مورخ 24 آبان ماه سال جاری در دفتر معاونت این حوزه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی- دکتر هنگامه بختیار، مدیرکل دفتر توسعه پژوهش، فناوری و نوآوری علوم پزشکی هدف از برگزاری این نشست را بررسی آیین نامه ها و بخشنامه های پژوهشی موجود در حوزه علوم پزشکی دانشگاه و ارائه راهکارهایی جهت بهبود و رفع موانع پژوهشی در واحدها اعلام کرد.

وی IAU با اشاره به حمایتهای ریاست عالیه دانشگاه و معاون محترم علوم پزشکی، از همکاری و پشتیبانی معاون محترم پژوهش دانشگاه و مدیران ایشان نیز در زمینه هماهنگی با این حوزه قدردانی نمود.

در ادامه جلسه، حاضرین نقطه نظرات و مسائل واحدهای خود را در زمینه بودجه پژوهشی، پایان نامه ها، طرح های پژوهشی، نحوه داوری های رساله ها، حدود اختیارات معاونین پژوهشی واحدها در هزینه کرد بودجه و ... بازگو نمودند و تخصیص یک ردیف بودجه پژوهشی به صورت مجزا و مختص واحدهای مجری علوم پزشکی را جهت پویایی پژوهشی واحدهای مربوطه خواستار شدند.

در انتها نیز مقرر شد تا اعضای جلسه با توجه به تجربیات خود، نسبت به بررسی کارشناسی پیش نویس های تهیه شده در این حوزه در خصوص طرح های پژوهشی و پایان نامه ها اقدام نموده و نتیجه را در جلسه آتی اعلام نمایند.

1395/8/24