معرفی مدیریت اسناد و اطلاع رسانی پزشکی

تقویت نگاه پژوهش مدار که از اهداف عالیه دانشگاه می باشد با ارزیابی مستمر و تدوین سیستم اعتباربخشی در حیطه پژوهش و فناوری دانشگاه و ایجاد سیستم ارزشیابی مدون جامع و تدوین شاخص­ها، تقویت همکاری، ارتباط موثرتر و استفاده از نقاط قوت و امکانات پژوهشی واحدها از یکدیگر، تقویت بانک اطاعاتی جامع از امکانات و پتانسیل­ های واحدهای علوم پزشکی می باشد که بدین منظور اقدامات ذیل در مدیریت اسناد علمی و اطلاع رسانی پزشکی صورت می­ پذیرد:

۱-     علم­ سنجی و رتبه بندی اعضای هیات علمی، واحدها، مراکز تحقیقاتی، دانشکده­ ها، گروه ­ها و واحدهای مجری علوم پزشکی؛ 

۲-     تدوین برنامه‌‌ی راهبردی، سیاست‌ها، اولویت‌های پژوهشی و آئین­ نامه ­ها و بخشنامه ­های حوزه انتشارات و کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی حوزه علوم پزشکی دانشگاه؛

۳-     توسعه کمیته اخلاق دانشگاه در حوزه علوم پزشکی، بررسی پرونده­های شکوائیه افراد حقیقی و حقوقی، الزام واحدهای مجری علوم پزشکی به تشکیل کمیته ­های اخلاق طبق استانداردهای اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نظارت بر عملکرد آن ها؛

۴-     نظارت بر دسترسی واحدها به پایگاه­ های معتبر علمی در حوزه علوم پزشکی؛

۵-     بررسی پرونده­ های پژوهشی اعضای محترم هیات علمی علوم پزشکی به منظور ارتقا و تبدیل وضعیت ایشان؛

۶-      بررسی پرونده­ های پژوهانه اعضای محترم هیات علمی به منظور ارائه گرنت پژوهشی به ایشان؛

۷-     بررسی و تایید ابداع و اختراعات صورت گرفته در حیطه علوم پزشکی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی؛

۸-     انجام اقدامات لازم به منظور تایید و ارائه پایه تشویقی به اعضای محترم هیات علمی.

 

 تماس با ما:

مدیر: دکتر محمد حسین قربانی

شماره تماس: ۴۷۹۱۶۷۲۵

آدرس پست الکترونیکی: asnad@pezeshki.iau.ir

کارشناسان:

-         مهدیه شجاعی: کارشناس ارشد امور پژوهشی (علم سنجی، مجلات و انتشار کتاب)

           شماره تماس: ۴۷۹۱۶۷۶۶

-         پروین پورسعید: کارشناس ارشد امور پژوهشی (کمیته اخلاق، پژوهانه، پایه تشویقی، ابداع و اختراعات)

           شماره تماس: ۴۷۹۱۶۷۶۶