معرفی مدیریت امور پژوهشی و تولید علم

یکی از ارکان پژوهش برای حرکت در راستای حل مشکلات موجود در کشور و نیز گسترش مرزهای دانش، بهره‌­گیری پتانسیل و توانمندی های علمی اعضای هیات علمی و دانشجویان از طریق طرح های تحقیقاتی، پایان نامه های تحصیلات تکمیلی و نیز برگزاری کارگاه‌ها و همایش های علمی می باشد. در این راستا مدیریت امور پژوهشی و تولید علم دفتر توسعه پژوهش و فناوری علوم پزشکی وظایف و نظارت بر فرآیندهای زیر را بر عهده دارد.

۱-    تهیه برنامه های و سیاست ها و اولویت های پژوهشی براساس اولویت های مناطق آمایشی و نطبق بر توانمندی های واحدهای دانشگاهی مجری علوم پزشکی

۲-    مدیریت یکپارچه کلیه پایان نامه های داشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی حوزه علوم پزشکی از طریق سامانه پژوهشیار

۳-    کیفی سازی تولیدات علمی مستخرج از پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی حوزه علوم پزشکی و سوق دادن پایان نامه ها به پژوهش های تقاضا/مسئله محور

۴-    ارتقا سامانه مدیریت امور پژوهشی (پژوهشیار) جهت مکانیزه نمودن و مدیریت یکپارچه کلیه فعالیت های علمی-پژوهشی دانشجویان و اعضای هیات علمی و دانشجویان حوزه علوم پزشکی

۵-    نظارت بر اجرای طرح های تحقیقاتی اعضای هیات علمی حوزه علوم پزشکی

۶-     راه اندازی و نظارت بر کمیته های تحقیقات دانشجویی در واحدهای دانشگاهی مجری علوم پزشکی

۷-    سطح بندی کمیته های تحقیقات دانشجویی بر اساس مناطق آمایشی و پراکندگی جغرافیایی

۸-    نظارت بر فعالیت های کمیته های تحقیقات دانشجویی و ارزیابی و رتبه بندی آنان در واحدهای مجری علوم پزشکی

۹-     صدور مجوز و نظارت بر کارگاه های پژوهشی علوم پزشکی در واحدهای مجری رشته های علوم پزشکی

۱۰- نظارت و صدور مجوز جهت برگزاری همایش های ملی و بین المللی حوزه علوم پزشکی و نیز نظارت بر برگزاری همایش های استانی و منطقه ای حوزه علوم پزشکی

 

 تماس با ما:    

مدیر: دکتر کیومرث یاسریان

شماره تماس: 47916725

- آدرس پست الکترونیکی: pajooheshi@pezeshki.iau.ir

کارشناسان :

فریبا پیلوار: کارشناس ارشد امور پژوهشی (کمیته تحقیقات دانشجویی، کارگاه‌ها و همایش‌ها و نظام موضوعات و طرح‌های تحقیقاتی )

             شماره تماس: 47916770 

- مهدیه ایمنی: کارشناس ارشد امور پژوهشی (سامانه پژوهشیار (رشته های علوم پزشکی)، پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، و گردآوری اطلاعات پژوهشی واحدهای دانشگاهی)

              شماره تماس: 47916763

- زهرا اکرمی: مسئول دفتر و کارشناس امور پژوهشی (سامانه پژوهشیار (رشته های روان شناسی سلامت و بالینی و دام پزشکی)، پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی و پیش دفاع متمرکز و ادمین وب سایت دفتر توسعه پژوهش و فناوری علوم پزشکی)

             شماره تماس: 47916763