انتشارات و امور کتابخانه ها

وظایف مربوط:

      ۱- بررسی روند انتشار مجلات 

     ۲- ارائه موافقت اولیه جهت شروع انتشار مجلات علوم پزشکی 

     ۳- مکاتبه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت اخذ رتبه علمی-پژوهشی مجلات علوم پزشکی

     ۴- برگزاری شورای انتشارات مرکزی علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و نظارت بر شوراهای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی در واحدها 

     ۵- برقراری دسترسی به پایگاه های معتبر علمی در واحدهای مجری رشته های علوم پزشکی و برگزاری کارگاه های آشنایی با این دیتابیس ها؛

 

لیست مجلات مورد تایید وزارتین در حوزه­ های علوم پزشکی، دامپزشکی و روانشناسی بالینی و سلامت:

 • مجلات حوزه علوم پزشکی
  • تحقیق در علوم دندانپزشکی
  • علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
  • علوم غذایی و تغذیه
  • مدیریت بهداشت و درمان
  • Food and Health
  • International Journal of Molecular and Clinical Microbiology
  • International Journal of Nano Dimension
  • Journal of Chemical Health Risks
  • Journal of Food Biosciences and Technology
  • Journal of Research in Dental and Maxillofacial Sciences

 • مجلات حوزه روانشناسی بالینی و سلامت
  • اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی

 • مجلات حوزه دامپزشکی
  • میکروبیولوژی دامپزشکی
  • آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی

 

مجلات دارای رتبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حوزه علوم پزشکی:

ردیف

عنوان نشریه

صاحب امتیاز

ISSN

eISSN

نشانی پایگاه

رتبه

1

تحقیق در علوم دندانپزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی

2008-4676

2228-7353

http://jrds.ir

علمی-پژوهشی وزارت بهداشت

2

علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران

1023-5922

2008-3386

http://iau-tmuj.ir

علمی-پژوهشی وزارت بهداشت

3

علوم غذایی و تغذیه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2008-0123

2423-8155

http://jftn.srbiau.ac.ir

علمی-پژوهشی وزارت بهداشت

4

مدیریت بهداشت و درمان

دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران

2476-3012

2476-3020

http://jhm.srbiau.ac.ir

علمی-پژوهشی وزارت بهداشت

5

Food and Health

دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی واحد علوم و تحقیقات- دانشگاه آزاد اسلامی

-

2645-5560

http://fh.srbiau.ac.ir

علمی-پژوهشی وزارت بهداشت

6

International Journal of Molecular and Clinical Microbiology

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

2008-9171

2476-7093

http://www.ijmcm.ir

علمی-پژوهشی وزارت بهداشت

7

International Journal of Nano Dimension

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

2008-8868

2228-5059

http://ijnd.ir

علمی-پژوهشی وزارت بهداشت

8

Journal of Chemical Health Risks

دانشگاه آزاد اسلامی دامغان

2251-6719

2251-6727

http://jchr.org

علمی-پژوهشی وزارت بهداشت

9

Journal of Food Biosciences and Technology

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

2228-7086

2423-8163

http://jfbt.srbiau.ac.ir

علمی-پژوهشی وزارت بهداشت

10

Journal of Research in Dental and Maxillofacial Sciences

دانشکده دندانپزشکی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی

2588-4166

2383-2754

http://jrdms.dentaliau.ac.ir

علمی-پژوهشی وزارت بهداشت

مجلات دارای رتبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حوزه روان شناس بالینی و سلامت:

ردیف

عنوان نشریه

صاحب امتیاز

ISSN

eISSN

نشانی پایگاه

رتبه

1

اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

2008-0824

-

http://jtbcp.riau.ac.ir

علمی-پژوهشی وزارت بهداشت

مجلات دارای رتبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حوزه دام پزشکی:

ردیف

عنوان نشریه

صاحب امتیاز

ISSN

eISSN

نشانی پایگاه

رتبه

1

میکروبیولوژی دامپزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

2251-8851

2252-0244

http://vet.journals.iau-garmsar.ac.ir/

علمی وزارت علوم

2

آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2322-4746

2476-6984

http://jvcp.iaut.ac.ir/

علمی وزارت علوم

 

فهرست مجلات نامعتبر:

·         لیست مجلات نامعتبر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

·           لیست مجلات نامعتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

·           لیست مجلات نامعتبر دانشگاه آزاد اسلامی